Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez LEVNET I

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujemy:

 

1. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe:

 

Administratorem danych osobowych Abonenta jest:

LEVNET I

ul. Świętokrzyska 18, lok. 501, 00-052 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Cele przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe Abonentów są przetwarzane/będą w celach:

podjęcia działań przed zawarciem umowy lub (m.in. przyjmowanie zamówień i wniosków)

realizacji umowy (np. przyjmowanie i realizacji zgłoszeń serwisowych, przyjmowanie reklamacji)

wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. przechowywanie dokumentacji podatkowej)

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dostawcę Usług (zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, marketing produktów własnych).

 

3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Ustawa Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

zgoda – w sytuacjach gdy Dostawca Usług jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych.

 

4. Wymóg podania danych i kategorie danych osobowych.
Konsekwencje nie podania danych.

 

Dostawca Usług informuje, że podanie następujących danych jest warunkiem zawarcia Umowy: imię, nazwisko, rodzaj i numer dowodu tożsamości, PESEL, miejsce zamieszkania, miejsce świadczenia usług, adres korespondencyjny. Podanie danych, takich jak: numery telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji Umowy.

Podanie wszystkich danych jest dobrowolne.

Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości zawarcia z Dostawcą Usług Umowy. Konsekwencją braku podania danych, które nie są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości wykorzystania tych danych dla celów związanych z ich zebraniem (tj. np. kontaktowanie się z Abonentem za pomocą tych danych w celu realizacji umowy, możliwość przedstawienia ofert marketingowych).

 

5. Okres przechowywania danych

 

Dane osobowe są przechowywane od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy, do:

 

w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;

 

w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Dostawcy Usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;

 

w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;

 

poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Abonenta, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.

 

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Dostawca Usług kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

 

6. Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są pracownicy i współpracownicy LEVNET I:

INM Sp. z o.o., ul. Wodociągowa 25 lok. 2, 11-500 Giżycko, Nip 8451860418

EVIO Polska Sp. z o.o., ul. Chopina 4, 61-708 Poznań, Nip 7781410391

EVIO Sp. z o.o., ul. Niepodległości 27, 61-714 Poznań, Nip 7831666308

 

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych

żądania sprostowania swoich danych osobowych

żądania usunięcia swoich danych osobowych

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

żądania przenoszenia danych osobowych

 

8. Prawo do cofnięcia zgody

 

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

 

9. Skarga do organu nadzorczego

 

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

10. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub stronę trzecią

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Dostawca Usług informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są:

zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Abonenta.

marketing produktów własnych (np. oferta przedłużenia umowy)

 

11. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji

 

Dostawca Usług nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych.

 

12. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Dostawca usług nie stosuje profilowania.

 

Dodatkowe informacje:

 

Pełny tekst rozporządzenia ochrony danych osobowych znajdą Państwo na stronie:

https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276